އެންމެ ފަހުގެ

“ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު”ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ


“ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު” މިމަޢުލޫއަށް ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
 އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް އިބުރާހިމް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ “ނޮވެންބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އަރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު މިމަޢުލޫއަށް ދަރުސްދެއްވާނީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާ” ކަމަށެވެ. އަދި މިދަރުސް ‘އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން’ އިން ލައިވް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.
މިހާރު އެޖަމްޢިއްޔާއިން ދަނީ މިދަރުސް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Tuesday, October 26, 2010 | Posted in | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ބިން ބާޒު (رحمه الله) -- - 1330 ހ. – 1420ހ. އަށް


ތަރުޖަމާ: އަޚް ޢަބްދުލް މަތީން މިކްޔާލް (جزاه الله خير)

ނަންފުޅު: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز (ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދު ﷲ އާލް ބާޒް)

އުފަންވެވަޑައިގަތުން: 12 ޛުލްޙިއްޖާ 1330ހ. (1909މ.) ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ރިޔާޟް އަށެވެ.

ނިޔާވުން: 27 މުޙައްރަމް 1420ހ. (13 މޭ 1999މ.) ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ރިޔާޟް ގައެވެ.

ޢުމުރުފުޅު: 89 އަހަރެވެ.

Friday, July 02, 2010 | Posted in | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

އިސްލާމް ދީނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންހެޖެވެ.

ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ
 
ގިނަބަޔަކަށް ވިސްނިފައި އޮތްނަނީ، އިސްލާމް ދިނަކީ ހަމައެކަނި ޢިބާދާތުގެ ކަންތައްތަކާއި ޢާއިލީ ކަންކަމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް އައިސްފައިވާ ގޮތްކަމަށެވެ. ވެރިކަން ހިންގުމުގައިޔާއި ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ވަކި ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް، މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ނުދަނެއެވެ. އަދި އެނގުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މުސްލިމުން އެގޮތްތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނޭ ކަމެއްވެސް ގިނަބަޔަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

Saturday, June 26, 2010 | Posted in | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ދަނޑުފޯރި (11). އާބައިތައް.


Monday, June 21, 2010 | Posted in | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

ދަނޑުފޯރި (10). އާބައިތައް.


Sunday, June 20, 2010 | Posted in | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ »

Blog Archive

އެންމެ ފަހުގެ ހިޔާލުތައް

އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް